Privacy en cookie statement

De Coöperatie Infinte Inspiration U.A. (hierna ’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 sept 2018.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
– Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:
– basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, geboortedatum en voor ondernemingen: het bedrijf en uw functie;
– contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
– financiële informatie, zoals het rekeningnummer van uw tegenrekening in Euro’s;
– technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
– persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens; deze bewaren we slechts ten behoeve van de vacature; daarna worden deze gegevens verwijderd;
– alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u zich aanmeld als lid, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van mogelijke interesse in Arnhems Hert, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om de lokale gemeenschap optimaal te kunnen ondersteunen en onderlinge samenwerking te kunnen bevorderen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Lid worden van Arnhems Hert
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor het opmaken van een overeenkomst.
Nakomen wettelijke verplichtingen en regels
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Marketing- en business development doeleinden
Om ons ledenbestand te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.
Gebruik en verbetering van onze website
Op onze website kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Ook kunt u zich aanmelden als lid. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.
Deelname aan onze events
Bij aanmelding voor een van onze bijeenkomsten en events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende bijeenkomst of event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.
Openen Arnhems Hert rekening
Voor het aanmaken van een Arnhem Hert rekening vragen wij om uw persoonsgegevens. Met het openen van de rekening wordt een persoonlijk account aangemaakt op de bijbehorende website. Daar kunt u uw gegevens wijzigen
Tevredenheidsonderzoeken
Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van Arnhems Hert vindt. Daarom kunnen wij u uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kunnen wij u na een bezoek aan een van onze bijeenkomsten of events een uitnodiging sturen voor een beoordeling daarvan.
Sollicitaties en recruitment
Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:
Voor de uitvoering van een overeenkomst;
Vanwege een wettelijke verplichting;
Met uw toestemming;
Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit is onder meer het geval met:
Circuit Nederland, de onderlinge betaalomgeving voor Arnhems Hert leden.
Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze bijeenkomsten of events;
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Arnhems Hert, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacy-vriendelijke manier: wij zitten in het proces om een verwerkersovereenkomst met Google af te sluiten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.
Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via welkom@arnhemshert.nl

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Contact met ons opnemen
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: welkom@arnhemshert.nl of via Coöperatie Infinite Inspiration U.A., t.a.v. Houwke Ong, Jezuïetenstraat 26, 6823 PH Arnhem.
Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.