Algemene Voorwaarden Arnhems Hert 

 

In deze algemene voorwaarden zijn voetnoten toegevoegd als toelichting. Indien de voetnoot strijdig blijkt te zijn met een artikeltekst, geldt de artikeltekst. 

 

Deze algemene voorwaarden horen bij het lidmaatschap van de gemeenschap Arnhems Hert. Elke deelnemer verklaart zich bij inschrijving akkoord met deze algemene voorwaarden.

In aanmerking nemende dat: 

 

 1. De Beheersorganisatie Arnhems Hert juridisch wordt vertegenwoordigd door de Coöperatie Infinite Inspiration U.A. (kvk-nr: 64690660)1).
  Deelnemer wordt lid van de gemeenschap Arnhems Hert, maar niet van de Coöperatie Infinite Inspiration U.A. Het voornemen van de Coöperatie Infinite Inspiration is de beheersorganisatie Arnhems Hert zo snel mogelijk in een aparte rechtspersoon onder te brengen, waar deelnemers dan automatisch lid van worden;
 2. Voor de gemeenschapsaangelegenheden (deelname gemeenschap Arnhems Hert, doelstellingen, bijeenkomsten, etc) voorliggend Huishoudelijk Reglement geldt. Indien Deelnemer een rekening in Arnhems Hert wenst2) dan dient de Deelnemer daartoe zelf een overeenkomst aan te gaan met United Economy.
  De beheersorganisatie Arnhems Hert heeft een samenwerking met United Economy voor het faciliteren van het transactieverkeer voor het betaalmiddel Arnhems Hert en de daarvoor ingezette middelen (rekeningnummer, transactiesysteem Cyclos, mobiele app, etc) en procedures. Daarvoor gelden de United Economyd voorwaarden4).
  De beheersorganisatie Arnhems Hert, heeft beoordeeld dat United Economy een betrouwbare organisatie is, waar het betaalmiddel Arnhems Hert ondergebracht kan worden. De beheersorganisatie Arnhems Hert neemt de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van United Economy niet over. Dit blijft een zaak tussen de Deelnemer en United Economy3).
 3. Deelnemers die bij United Economy een rekening in Arnhems Hert hebben geopend, hiervoor  ook een jaarbijdrage aan United Economy betalen. Een deel van deze bijdrage betaalt United Economy uit aan de Beheersorganisatie Arnhems Hert zodat deze ondersteuning kan verlenen aan de deelnemers die transactieverkeer gerelateerd is.
 4. Deelnemers naar elkaar toe zelf verantwoordelijk zijn de onderling afgesproken goederen en/of diensten (tijdig) te zullen leveren of verrichten, en dat deze van de afgesproken hoeveelheid en kwaliteit zijn. 

Artikel 1: Toepassing 

 1.1 Arnhems Hert is zowel de naam van het betaalmiddel als de naam van de gemeenschap waarin ondernemers en inwoners een boost kunnen gaan geven aan een florerende en duurzame lokale economie. Dat doen deelnemers door elkaar actief op te zoeken, zich met elkaar te verbinden en daarmee lokale onderlinge handelstransacties te realiseren. Het betaalmiddel, Arnhems Hert, en een betrouwbaar betaalsysteem zijn de basis. 

 1.2 De Beheersorganisatie Arnhems Hert zal alle Deelnemers van de gemeenschap informeren, zodra er voor de Beheersorganisatie Arnhems Hert een andere rechtspersoon zal worden ingericht. Dertig (30) Dagen na deze aankondiging zullen Deelnemers het lidmaatschap automatisch voortzetten met de nieuwe rechtspersoon. 

 1.3. Vanaf het moment van informeren (zoals in 1.2 vermeld) hebben Deelnemers gedurende dertig (30) dagen het recht om het lidmaatschap op te zeggen. In dat geval zal  het lidmaatschap bij einde looptijd automatisch eindigen en blijft het  oude reglement tot dat moment gehandhaafd. 

 

Artikel 2: Ambitie en doelstellingen 

 2.1 Ambitie: Arnhems Hert is een florerende en duurzame lokale gemeenschap van ondernemers en vrienden met een positieve impact op de lokale economie. Daarin is het Arnhems Hert niet meer weg te denken als positief betaalmiddel. 

 2.2 Doelstellingen: Het realiseren van een florerende en duurzame lokale gemeenschap van ondernemers en vrienden met een positieve impact op de lokale economie. 

 2.3 Subdoelstellingen:  

 • Het versterken van de onderlinge samenwerking en verbinding (sociale cohesie) in de gemeenschap waarbij een ieder ertoe doet (inclusiviteit). 
 • Vormen van een gemeenschap van gelijkgestemde ondernemers én inwoners. De deelnemers aan de gemeenschap Arnhems Hert verbinden, helpen en inspireren elkaar.   
 • Het bewerkstelligen dat geld weer dienend wordt aan de gemeenschap. Geld is een middel, geen doel. Deelnemers versterken en verrekenen de onderlinge handel zonder daarbij aangewezen te zijn op het geld en de spelregels van de financiële markten. Geef je geld invloed! Je geld blijft lokaal circuleren. 
 • Het stimuleren van werkgelegenheid en sociale initiatieven in de regio. 
 • Bijdragen aan de bewustwording over de rol van geld en andere waardedragers in de gemeenschap. 

 

Artikel 3: Deelnemers 

 3.1 Deelnemers kunnen zowel organisaties zijn als natuurlijke personen. Deelnemende natuurlijke personen dienen 18 jaar of ouder te zijn. 

 3.2 De Deelnemer zorgt er voor dat de Beheersorganisatie Arnhems Hert steeds de correcte contactgegevens heeft.  

3.3 Het privacy statement van de Beheersorganisatie Arnhems Hert is terug te vinden op de website van Arnhems Hert.

Artikel 4: Deelnemen

4.1 Voor deelname aan de gemeenschap Arnhems Hert dient jaarlijks een deelnemersbijdrage te worden betaald. Deze bijdrage wordt gebruikt om de kosten en investeringen van het doorontwikkelen en ondersteunen van de gemeenschap te dekken.  

4.2 De Deelnemer verleent de Beheersorganisatie Arnhems Hert het recht om de jaarlijkse deelnemersbijdrage in euro’s via een automatische incasso te innen van de door Deelnemer opgegeven bankrekening. Heeft de Deelnemer onvoldoende saldo op deze euro bankrekening en heeft de Deelnemer een Arnhems Hert bankrekening bij United Economy staan, dan mag de beheersorganisatie Arnhems Hert deze kosten van de Arnhems Hert rekening afschrijven.  

Artikel 5: Beëindiging deelname  

 5.1 De Deelnemer kan op elk moment deelname opzeggen. De daarvoor geldende procedure is beschreven op de website Arnhems Hert. De deelname wordt dan automatisch beëindigd aan het einde van het lopende jaar van deelname. Opzegging in het lopende jaar geeft geen recht op terugstorten van de resterende jaarlijkse bijdrage.  

 

Artikel 6: Overlijden  

 6.1 Na het overlijden van de Deelnemer kan de Beheersorganisatie Arnhems Hert van degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de nalatenschap van de Deelnemer te verrichten, ten bewijze daarvan een verklaring van erfrecht verlangen, afgegeven door een Nederlandse notaris, en/of andere door ons als acceptabel geoordeelde documenten. 

 

Artikel 7: Royement  

 7.1 De Beheersorganisatie Arnhems Hert kan Deelnemers die zich niet houden het Huishoudelijk Reglement of aan andere regelingen van de gemeenschap Arnhems Hert, schorsen. De Beheersorganisatie Arnhems Hert zal geschorste Deelnemers doorgeven aan United Economy.  

 

Artikel 8: Slotbepalingen  

 8.1 De beheersorganisatie Arnhems Hert heeft het recht om dit Huishoudelijk Reglement op redelijke gronden te wijzigen. In voorkomende gevallen zal de beheersorganisatie Arnhems Hert de huidige Deelnemers daarover informeren. 

 8.2 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Beheersorganisatie Arnhems Hert. 

V1.1 oktober 2018, aangepast aan vereisten DNB
V1.2 januari 2022, Term “huishoudelijk reglement” vervangen door “Algemene Voorwaarden”


Voetnoten

 1. De gemeenschap Arnhems Hert wil van ondernemers én van inwoners zijn. Zodra zinvol (indicatie: bij een vrije kasstroom van meer dan 6.000 euro) zal de gemeenschap Arnhems Hert in een eigen rechtspersoon ondergebracht worden waarin de medezeggenschap van ondernemers én inwoners (natuurlijke personen) zal worden geregeld. In de startperiode fungeert de Coöperatie Infinite Inspiration U.A. voorlopig als beheersorganisatie en juridische entiteit voor de gemeenschap Arnhems Hert.
 2. Deelname aan de gemeenschap zonder een Arnhems Hert rekening is mogelijk.
 3. Deelname, opzegging, wijzigingen, etc. dienen daarom door de Deelnemer ook separaat aan United Economy bekend gemaakt te worden.
 4. Link naar Algemene voorwaarden United Economy